بازار شهروند اردبيل کبابی و حلیم

کبابی و حلیم حاجی مالک در اردبیل

3793 کبابی و حلیم اردبيل اردبیل - خیابان ساحلی - اول پیرمادر   کباب سرای حاجی ... اطلاعات بیشتر ...