بازار شهروند اصفهان کبابی و حلیم

کبابی و حلیم آشپزی قصر در اصفهان

3940 کبابی و حلیم اصفهان اصفهان - خیابان احمدآباد - مقابل بانک ملی   کباب سرای آشپزی ... اطلاعات بیشتر ...