بازار شهروند مشهد گروههای موسیقی وهنری

گروه دف زنی شادباش

8340 گروههای موسیقی وهنری مشهد مشهد دف را بزن! بزن! که دفیدن به زیر ماه در این نیمه شب، شب دف ماهها فریاد فاتحانه ی ارواحِ هایهای و هلهله در تندری ست ... اطلاعات بیشتر ...

صدای ایرانی مجید کلالی

7919 گروههای موسیقی وهنری مشهد مشهد صدای ایرانی ( ( D J   M.K مجری صوت، نور، همایش، جنگ، D J و مجالس شادی در سراسراستان خراسان عضو انجمن موسیقی ... اطلاعات بیشتر ...