بازار شهروند اروميه آموزشگاه خیاطی و طراحی دوخت و صنایع دستی